Thanos Stavridis Trio

The Thomas Stavridis accordeon trio play ethnic tunes at the Vlatos Jazz festival 2022